Przejdź do treści

Programy

PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

 

Program współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Cel główny projektu:
Ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia
Adresaci programu:
 • Młodzież ze szkół ponadpodstawowych
 • Kobiety będące w wieku prokreacyjnym
 • Członkowie rodzin kobiet, lekarze, nauczyciele, pracownicy wybranych zakładów pracy oraz ogół społeczeństwa

Więcej o projekcie na stronie: 

ARS, czyli jak dbać o miłość?

Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” dotyczy profilaktyki używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki, środki zastępcze tzw. dopalacze w tym nowe substancje psychoaktywne).
CEL GŁÓWNY PROGRAMU:
Pogłębienie wiedzy na temat konsekwencji używania substancji psychoaktywnych m.in. alkoholu, papierosów, narkotyków.
ADRESACI PROGRAMU:
Młodzież szkół ponadpodstawowych

(MATERIAŁY DO POBRANIA DOT. PROGRAMU – FOLDER ARS)

KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA AIDS I ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV

 

Polityka Państwa w zakresie zapobiegania i zwalczania HIV/AIDS określona została w Krajowym Programie Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanym na lata 2017-2021. Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje w/w Program we współpracy z władzami lokalnymi, instytucjami zajmującymi się diagnostyką i terapią HIV/AIDS, organizacjami pozarządowymi i partnerami, natomiast głównym koordynatorem Programu jest Krajowe Centrum ds. AIDS.
CELE GŁÓWNE PROGRAMU:
 • Ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV
 • Zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie HIV/AIDS
 • Poprawa jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich
 • Poprawa jakości i dostępu do diagnostyki i opieki medycznej nad ludźmi żyjącymi z HIV/AIDS oraz osobami narażonymi na zakażenie HIV
 • Ograniczenie zakażeń wśród dzieci

Polecamy:

www.aids.gov.pl

Materiały dot. HIV/AIDS

 

 

 

WYBIERZ ŻYCIE – PIERWSZY KROK

 

Program edukacyjny dla uczniów szkół ponadpodstawowych dotyczący profilaktyki raka szyjki macicy realizowany jest na Mazowszu od 2008 roku w oparciu o aktualna metodykę w niezmienionej wersji. Inicjatywa programu zrodziła się z kampanii edukacyjnej pod tym samym tytułem prowadzonej przez Inspekcję Sanitarną w województwie mazowieckim od początku 2007 roku. Motorem do podjęcia działań edukacyjnych w tym kierunku były niepokojące statystyki dotyczące przede wszystkim niskiej zgłaszalności kobiet na badania cytologiczne.
Głównym celem programu jest edukacja młodzieży w wieku 16 - 19 lat (dziewczęta i chłopcy) oraz ich rodziców i nauczycieli w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez:
·         zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i wpływu wirusa HPV na jego powstawanie;
·         podniesienie świadomości dotyczącej czynników ryzyka raka szyjki macicy (profilaktyka pierwotna i wtórna);
·         motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie;
·         przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym;
·         dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania cytologiczne.
Realizacja programu w szkołach ponadpodstawowych oparta jest na założeniach szczegółowo opisanych w poradniku dla edukatorów.

Program uzyskał akceptację Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz pozytywna opinię Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Jedynym warunkiem udziału oraz otrzymania materiałów edukacyjnych jest przekazanie informacji zwrotnej z podjętych działań. Szkoły zainteresowane realizacją programu prosimy o kontakt.

 

Polecamy:

http://profilaktykaraka.coi.waw.pl

http://www.pierwszykrok.edu.pl/

 

materiały do programu ( w folderze)

 

 

 

ZDROWE PIERSI SĄ OK!

 

Wojewódzki program edukacyjny dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w  zakresie profilaktyki raka piersi
Cele programu:
·         Kształtowanie wśród uczennic szkół ponadpodstawowych nawyku pielęgnacji piersi i dbania o nie
·         Budowanie świadomości dotyczącej dbania o zdrowe piersi wśród uczniów (dziewcząt i chłopców) oraz wśród osób z ich najbliższego otoczenia
Adresaci:
·         Uczniowie szkół ponadpodstawowych (dziewczęta i chłopcy)
·         Pośrednio również rodzice, kobiety z najbliższego otoczenia uczniów oraz kadra pedagogiczna szkół

Treści programu:
·         Pojęcie raka piersi
·         Podstawowe dane epidemiologiczne dotyczące zachorowalności i umieralności na raka piersi w Polsce i w Europie
·         Budowa piersi oraz fazy rozwoju piersi
·         Czynniki ryzyka zachorowalności na raka piersi i objawy raka piersi
·         Rola piersi dla zdrowia i urody kobiet
·         Zasady pielęgnacji piersi i zjawisko brafittingu
·         Podstawowe metody wykrywania raka piersi
·         Zasady prawidłowego samobadania piersi

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Jedynym warunkiem udziału oraz otrzymania materiałów edukacyjnych jest przekazanie informacji zwrotnej z podjętych działań. Szkoły zainteresowane realizacją programu prosimy o kontakt ze specjalistą oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej na swoim terenie.

Materiały do programu (w folderze)

Podstępne WZW

Program edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, którego głównym celem jest podniesienie wiedzy na temat profilaktyki zakażeń HBV i HCV. Kształtowanie zachowań zdrowotnych, w tym również w zakresie przeciwdziałania chorobom zakaźnym, stanowi ważny element działań edukacyjnych w szkole.

Cele programu:

 • Przekazanie wiedzy na temat ryzyka zakażeń HBV i HCV
 • Uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki
 • Pobudzenie do refleksji nad własnymi zachowaniami zdrowotnymi
 • Kształtowanie prawidłowych zachowań w stosunku do osób zakażonych

Adresaci:

 • Uczniowie szkół ponadpodstawowych
 • Pośrednio również rodzice oraz kadra pedagogiczna szkół

Treści programu:

 • Informacje dotyczące roli wątroby w naszym organizmie
 • Podstawowe dane na temat zakażeń HBV i HCV
 • Drogi zakażenia, objawy i przebieg choroby
 • Diagnostyka, leczenie oraz profilaktyka

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Warunkiem udziału oraz otrzymania materiałów edukacyjnych jest przekazanie informacji zwrotnej z podjętych działań.

Szkoły zainteresowane realizacją programu prosimy o kontakt.

Program realizowany jest przez Fundację „Gwiazda Nadziei” w partnerstwie z Wojewódzkimi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi pod honorowym patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.

Materiały edukacyjne dostępne na stronie www.gwiazdanadziei.pl

Znamię ! Znam je?

Program edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, jego głównym celem jest upowszechnienie wiedzy  z zakresu profilaktyki czerniaka. Obecnie, pomimo wielu akcji profilaktycznych, czerniak stanowi nadal problem społeczny i jest główną przyczyna zgonów z powodu nowotworów złośliwych skóry. W Polsce rocznie odnotowuje się ok. 3.000 przypadków nowych zachorowań na czerniaki, dlatego inicjatywy mające na celu promocję profilaktyki tego nowotworu są bardzo pożądane.

Cel programu:

 • Przekazanie wiedzy na temat ryzyka zachorowania na czerniaka
 • Uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki
 • Uświadomienie wartości odpowiednich zachowań i postaw

Adresaci:

 • Uczniowie szkół ponadpodstawowych
 • Pośrednio również rodzice oraz kadra pedagogiczna szkół

Treść programu:

 • Charakterystyka czerniaka
 • Jak rozpoznać cechy charakterystyczne dla czerniaka – badanie skóry
 • Ochrona przed czerniakiem
 • Grupy ryzyka

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Warunkiem udziału oraz otrzymania materiałów edukacyjnych jest przekazanie informacji zwrotnej z podjętych działań.

Szkoły zainteresowane realizacją programu prosimy o kontakt.

Program realizowany jest przez Fundację „Gwiazda Nadziei” w partnerstwie z Wojewódzkimi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi pod honorowym patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego oraz merytorycznym patronatem Akademii Czerniaka.

Materiały edukacyjne dostępne na stronie www.gwiazdanadziei.pl

„CHROŃ SIĘ PRZED KLESZCZAMI WSZYSTKIMI SPOSOBAMI!”

Program edukacyjny dotyczący profilaktyki chorób odkleszczowych dla placówek wychowania przedszkolnego i uczniów szkół podstawowych

Cele programu:
1. Cele główne:
·         Podniesienie poziomu wiedzy o chorobach odkleszczowych,
·         Poznanie sposobów zapobiegania chorobom odkleszczowym,
·         Uświadomienie wagi problemu ugryzień przez kleszcze.
2. Cele szczegółowe:
Uczeń/Przedszkolak:
·         zdobywa wiedzę na temat miejsc występowania kleszczy i zagrożeń związanych z ugryzieniem przez te pajęczaki,
·         poznaje sposoby przenoszenia się kleszczy na zwierzęta i ludzi,
·         poznaje sposoby zapobiegania atakom kleszczy i ochrony przed przenoszonymi przez nie chorobami,
·         uświadamia sobie potrzebę stosowania profilaktyki.
Adresaci:
·         Dzieci w wieku przedszkolnym,
·         Uczniowie klas I – III oraz IV-VI szkoły podstawowej,
·         Rodzice i opiekunowie,
·         Kadra pedagogiczna,
·         Pielęgniarki szkolne.
Treści programowe:
·         Informacja na temat życia kleszczy (wygląd, rozmiar, występowanie),
·         Miejsca na ciele człowieka najbardziej narażone na ugryzienia kleszczy,
·         Sposoby przenoszenia się kleszczy na zwierzęta i ludzi,
·         Metody zabezpieczania się przed wczepieniem kleszcza w ciało człowieka,
·         Prawidłowe postępowanie w przypadku ugryzienia przez kleszcza,
·         Ryzyko zakażenia chorobami odkleszczowymi,
·         Choroby przenoszone przez kleszcze,
·         Profilaktyka chorób odkleszczowych.

Materiały dot. programu (folder kleszcze)

 

Trzymaj formę

Program zainicjowany został przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności” w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

CEL GŁÓWNY

Poprawa sposobu odżywiania młodzieży

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Zwiększenie wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety i aktywności fizycznej
 • Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej
 • Rozszerzenie asortymentu sklepików szkolnych o zalecane produkty
 • Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych

 ADRESACI PROGRAMU

 • Uczniowie klas V - VIII szkół podstawowych
 • Rodzice uczniów oraz ich opiekunowie

 

Więcej informacji na temat programu i materiały do pobrania na stronie:

www.trzymajforme.pl

 

Czyste powietrze wokół nas

Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej z udziałem rodziców i opiekunów. W wychowaniu zdrowotnym dziecka program ten stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Program ten stanowi także pierwsze ogniwo w cyklu programów profilaktyki antynikotynowej inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

CELE GŁÓWNE PROGRAMU

 • Zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy
 • Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

 • Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów
 • Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego
 • Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego
 • Zwiększenie wrażliwości na temat skutków palenia papierosów
 • Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym

ADRESACI   PROGRAMU

 • Dzieci 5- 6 letnie w przedszkolach
 • Klasy z oddziałów zerowych szkół podstawowych
 • Rodzice, wychowawcy i opiekunowie

Materiały dot. programu (folder CPWN)

 

Nie pal przy mnie, proszę

Program opracowany przez zespół pedagogów, lekarzy i psychologów z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antynikotynowej inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Program ma charakter profilaktyczny, przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.
CELE SZCZEGÓŁOWE
 • Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia
 • Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie
 • Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia
 • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem
 • Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą
ADRESACI PROGRAMU
Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

Materiały dot. programu: (folder NPP)

Znajdź właściwe rozwiązanie

Program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej
CEL GŁÓWNY PROGRAMU
Zapobieganie palenia tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych
CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
·         Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego
·         Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich
·         Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu
ADRESACI PROGRAMU
Uczniowie starszych klas szkoły podstawowej

Materiały dot. programu: (folder ZWR)

 

Bieg po zdrowie

„BIEG PO ZDROWIE” - nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej.
I edycja programu miała miejsce w roku szkolnym 2016/2017. Program opracowano w  Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, objęty został honorowym patronatem Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji i Rzecznika Praw Dziecka. Adresatami programu są uczniowie klas IV szkoły podstawowej oraz rodzice i opiekunowie.
Główne cele programu:
- zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów
- opóźnienie lub zapobieganie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży
- pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego
Zajęcia w  programie realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Atrakcyjna oprawa graficzna oraz przemyślane i interesujące scenariusze zajęć ułatwią pracę zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Uzupełnieniem programu jest cykl filmów edukacyjnych z udziałem ekspertów z dziedziny psychologii oraz autorów programu. Filmy pozwolą na szybkie i łatwe zapoznanie się z programem, poznanie kluczowych wskazówek dotyczących wychowywania dzieci, poznania sposobów komunikowania się z dzieckiem, radzenia sobie z uzależnieniami dzieci.
Więcej informacji o programie na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego

https://gis.gov.pl/zdrowie/promocja-zdrowia/profilaktyka-palenia-tytoniu/425-program-edukacyjny-bieg-po-zdrowie

materiały dot. programu: (folder BPZ)